Blue Flower

VEDTEKTER FOR TROMS HISTORIELAG
(Vedtatt 07.11 med endringer av 20.03.99 og 24.03.07)

§1 TROMS HISTORIELAG er en fellesorganisasjon for historielagene i Troms. Det har til oppgave å styrke samarbeidet mellom lagene og representere dem i saker av felles interesse overfor fylkeskommunale myndigheter, media og allmennheten.

Dessuten skal TH være en inspirasjonskilde til å spre interesse for lokalhistorisk arbeid og gi opplæring i å bruke og ta vare på lokalhistoriske kilder rundt om i Troms fylke.

Fylkeslaget skal også fungere som et forum for samarbeid om felles interesser på tvers av de enkelte historielagenes grenser i Troms fylke.

Troms Historielag er tilsluttet Landslaget for lokalhistorie (LLH).

§2 TH kan også ta på seg oppgaver som best kan løses i en større sammenheng, som for eksempel kurs, seminarer, kildepublikasjoner, årbokutgivning, og lignende. Fylkelaget kan også stå som arrangør av felles utflukter til særlig interessante reisemål for alle eller flere av  historielagene i fylket.

§3 Lokalagene blir medlem i TH ved å betale årskontingenten.

§4 Årsmøtet i TH holdes hvert år innen utgangen av mars måned.  Hvert lag har rett til å sende to delegater med fulle rettigheter til årsmøtet. Lagene har anledning å sende flere delegater uten stemmerett.

Skriftlig innkalling med saksliste skal sendes ut senest 14 dager før. Saker som lagene ønsker behandlet, sendes styret i god tid før årsmøtet. Lagene dekker selv utgiftene til årsmøtedelegatene.

Årsmøtet skal: Behandle årsmelding, regnskap, budsjett, arbeidsplan og innkomne saker. Følgende valg skal foretas:
A) Styret: Leder, velges for ett år.
  4 styremedlemmer for to år. Første gang velges to av styremedlemmene for ett år etter loddtrekning. Styret konstituerer seg selv.
varamedlemmer for ett år.

B) Revisor for ett år.

C) Nytt medlem til valgkomiteen for tre år. Første gang velges valgkomite bestående av 3 medlemmer der hvert av medlemmene velges for hhv. 1,2 og 3 år. Det medlem som har sittet lengst fungerer som valgkomiteens leder.
Alternativt punkt C) Valgkomiteen består av 3 medlemmer.
Ett hhv. to medlemmer velges for to år.
Valgkomiteens leder velges blant de valgte medlemmer for ett år.

D) Fastsette årskontingent for neste år.

Kopi av årsmelding og regnskap m.v. sendes LLH.

Foran hvert landsmøte i LLH velges 1-en- utsending med vararepresentant, og når  vårt områdes landsstyremedlem er på valg, nomineres 2-to- kandidater til landsstyret.


§5 Endringer i vedtektene skjer ved at minst halvparten av de frammøtte på årsmøtet stemmer for det, eller etter initiativ fra styret. Når vedtektsendring er sak på årsmøtet skal forslag til nye vedtekter vedlegges innkallinga. Ved stemmelikhet foretas det loddtrekning.

§6 Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når minst halvparten av medlemslagene krever det.

§7 Vedtak om nedleggelse av TH kan bare skje på ordinært årsmøte. Ved et slikt vedtak skal lagets midler tilfalle LLH under forutsetning av at ved en seinere reaktivisering av TH, vil midlene bli tilbakeført.